CÔNG BỐ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI CÁT BÀ

 

 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Cát Bà công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp với thông tin tóm tắt như sau:
+ Tên Trái phiếu: CBS022023
+ Tổng giá trị Trái phiếu dự kiến phát hành: tối đa 300 tỷ đồng
+ Ngày phát hành dự kiến: dự kiến là ngày 10/08/2020
+ Kỳ hạn Trái phiếu: tối đa 3 (ba) năm
+ Mệnh giá: 100.000 VND/Trái phiếu
+ Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ theo nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
+ Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, được bảo lãnh thanh toán. Quyền yêu cầu thanh toán đối với các Trái Phiếu phát hành cùng đợt là ngang nhau, không Trái Phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn Trái Phiếu nào khác
+ Lãi suất Trái phiếu: lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Chi tiết công bố: Xem tại đây

 

:

Other News